Media of the World 0001Ben Evangelista, San Francisco Chronicle, February 17, 2010

Tunku Varadarajan, Daily Beast, February 17, 2010

Και ακόμη σε τίτλους:

1. Το μέλλον βρίσκεται στα τοπικά ("επαρχιακά") ΜΜΕ!
2. Τα Portal τελείωσαν! Ζήτω τα Feed!

Σχόλια