Τι υπηρετεί σήµερα η φιλοσοφία;

∆εν µπορεί να υπηρετήσει τίποτα και κανέναν.
Σήµερα, ως πλανητική σκέψη µπορεί να τα θέσει όλα υπόερώτηση και να δώσει αινιγµατικές απαντήσεις.

Κώστας Αξελός
1924-2010

Σχόλια