Αν η Φύση είχε δικαιώματα


If Nature Had Rights

In a different kind of justice system, a lawyer might advocate on behalf of an aardvaark, or a river, or our atmosphere.

Σχόλια