Περί Σινούκ...

Η υπερφόρτιση ηλεκτρικής πλακέτας ενδέχεται να οδήγησε στη συντριβή του Σινούκ


Βλέπε:

Ασκηση (δημοσιογραφικής) Μνήμης#002

Σχόλια