Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Γαλλία


Δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό και ακόμη να περιγραφεί με ακρίβεια το Γαλλικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης γιατί το σύστημα χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη ύπαρξη ξεχωριστών Οργανισμών για τις διάφορες Επαγγελματικές Ομάδες.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται στην Γαλλία τα πρώτα συστήματα ασφάλισης για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα και την προστασία της μητρότητας.
Το Γαλλικό σύστημα Κοιν. Ασφάλισης μοιάζει με το Γερμανικό. Βασίζεται στην αλληλεγγύη ένα αίσθημα υψηλό για τους Γάλλους και αυτό εξηγεί γιατί το σύστημα από την αρχή αλλά και σήμερα δεν είναι ενιαίο.
Η Κοινωνική προστασία γενικότερα στην Γαλλία παρέχεται σήμερα από δύο Υπουργεία:
Το Υπουργείο Υγείας και ατόμων με ειδικές ανάγκες και
Το Υπουργείο Κοιν. Υποθέσεων και αλληλεγγύης.
Το Γαλλικό σύστημα Κοιν. Ασφάλισης καλύπτει στην Γαλλία το 85% των μισθωτών με διαφορετικούς κλάδους εργαζομένων. Στο σύστημα αυτό όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί καλύπτονται όχι μόνο για συντάξεις γήρατος αλλά και για ασθένεια όπως επίσης και για ατυχήματα μόνο όσοι εργάζονται. Υπήρξαν αρχικά πολλοί μικροί σχετικά Ασφαλ. Οργανισμοί όπως για παράδειγμα ο μικρότερος ήταν αυτός των καλλιτεχνών. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να ομοιογενοποιηθούν οι οργανισμοί αυτοί αλλά αυτή η προσπάθεια καθυστέρησε λόγω των αντιδράσεων των εργαζομένων.
Έτσι στην εξέλιξη του συστήματος έγινε προσπάθεια να θεσπισθούν ίδιες προϋποθέσεις παροχών για όλους. Έγινε προσπάθεια να γίνουν Γενικοί Οργανισμοί Κοιν. Ασφάλισης και συστήματα αντιστάθμισης λόγω μείωσης των εργαζομένων οφειλόμενης στην τεχνολογία, αλλά και αύξησης των συνταξιούχων ιδίως στον τομέα της Γεωργίας και του Εμπορίου.
Τελικά πιστεύουν στην Γαλλία σήμερα ότι έχουν καταφέρει να παρέχονται όλες οι παροχές που δικαιούνται, όλοι οι εργαζόμενοι και μη Γάλλοι κάτοικοι.
Για παράδειγμα ο οργανισμός των Γεωργών καλύπτει όλους τους τομείς ασφάλισης (κινδύνους) εκτός της ανεργίας. Όταν ένας γεωργός δεν εργάζεται λόγω ασθενείας ο οργανισμός του, του καλύπτει το εισόδημα.
Έτσι σήμερα το Γαλλικό σύστημα Κοιν. Ασφάλισης που καλύπτει το 85% του πληθυσμού αποτελείται από τέσσερις μεγάλους Οργανισμούς.
 1. Τον Γενικό Οργανισμό Ασφάλισης υγείας, μητρότητας, Αναπηρίας, γήρατος, θανάτου, ατυχημάτων για τους μισθωτούς του ιδιωτικού Τομέα και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν καλύπτονται από άλλο φορέα. Ο οργανισμός αυτός καλύπτει και όσους δεν είχαν κάλυψη μέχρι το έτος 1999 ( Νόμος του Ιουλίου του 1999). Από τον Οργανισμό αυτό καλύπτονται επίσης οικογενειακά επιδόματα για τους παραπάνω εργαζομένους αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ανέργους. Στο Γενικό σύστημα εντάσσεται και το Εθνικό Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων το οποίο καλύπτει όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, τουλάχιστον δύο παιδιά μέχρι 21 ετών εκτός αν σπουδάζουν και από το οποίο σύστημα το 40% των πόρων του δίνεται στις οικογένειες χωρίς προϋποθέσεις εισοδημάτων το δε 60% με εισοδήματα χαμηλά ( πλαφόν ) διαφορετικά όμως για στέγαση και διαφορετικά για μητρότητα. Επίσης στο σύστημα αυτό εντάσσεται και το Εθνικό Ταμείο Σύνταξης γήρατος με την Βασική και την συμπληρωματική σύνταξη.
 2. Τον Αγροτικό Ασφαλιστικό Οργανισμό που καλύπτει τους εργαζομένους στο γεωργικό τομέα και για όλους τους κινδύνους εκτός της ανεργίας.
 3. Τους Οργανισμούς για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων (σιδηροδρομικοί εργάτες, ανθρακωρύχοι, δημόσιοι υπάλληλοι) με διαφορετική προστασία από Οργανισμό σε Οργανισμό. Αν ένας συγκεκριμένος κίνδυνος καλύπτεται οι σχετικές παροχές πρέπει να είναι του ίδιου επιπέδου τουλάχιστον με αυτές του Γενικού Οργανισμού και
 4. Οι Οργανισμοί για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι καλύπτουν κινδύνους, ασθένειας, μητρότητας και γήρατος είναι ξεχωριστοί οργανισμοί με μικρότερες παροχές όπου το κράτος επιβλέπει τους κανόνες λειτουργείας τους αλλά είναι οικονομικά αυτόνομοι.
Τέλος ένας άλλος Οργανισμός διαχειρίζεται τα Οικονομικά και τα αποθεματικά όλου του συστήματος Κοιν. Ασφάλισης στην Γαλλία. Λειτουργεί με την μορφή Τράπεζας με τους Προϋπολογισμούς των επιμέρους Οργανισμών χωριστά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Το Γαλλικό Κράτος εγγυάται όλο το σύστημα Κοιν. Ασφάλισης με το να θεσπίζει τους κανόνες το Γαλλικό Κοινοβούλιο και η Κυβέρνηση να εκτελεί μέσω του Υπουργείου Προϋπολογισμού. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν παραρτήματα των παραπάνω Οργανισμών, ένα δε στην κορυφή ασχολείται με την οργάνωση της πρόληψης των ατυχημάτων και την χορήγηση των συντάξεων.
Το Γαλλικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:
 1. Τον βασικό (κύρια ασφάλιση)
 2. Τον συμπληρωματικό (επικουρική ασφάλιση) και
 3. Τον υπερσυμπληρωματικό
Οι δύο πρώτοι πυλώνες είναι υποχρεωτικοί, ενώ ο τρίτος προαιρετικός.
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι εργοδότες τους συνεισφέρουν σε ένα σύστημα συντάξεων δύο πυλώνων.

Κύρια ασφάλιση

Πλήρη σύνταξη γήρατος χορηγείται στο 60ο έτος της ηλικίας μετά από 40 έτη ασφάλισης.
Στο ίδιο όριο ηλικίας δηλ. στο 60ο έτος χορηγείται μειωμένη σύνταξη γήρατος σε όσους δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για 40 έτη.
Υπό προϋποθέσεις χορηγείται σύνταξη σε άτομα άνω των 65 ετών, που δεν έχουν βιοποριστική ικανότητα. Με δεδομένα τα κοινά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών – γυναικών το σύστημα παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα στην προσαύξηση των ετών ασφάλισης των μητέρων π.χ. για ένα παιδί δύο επιπλέον έτη ασφάλισης.
Τα τελευταία 30 χρόνια επειδή έχει μειωθεί η βιομηχανική δραστηριότητα δεν υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Ταμεία ορισμένων επαγγελματικών κατηγοριών όπως των ανθρακωρύχων, που δεν είναι βιώσιμα, αφού δεν έχουν έσοδα χορηγούν ως βοήθημα πρόωρη σύνταξη από το 50ο έτος της ηλικίας μέχρι το 60ο έτος, στο οποίο χορηγείται η κανονική σύνταξη. Οι συντάξεις όμως αυτές δεν χρηματοδοτούνται από το Γενικό Ταμείο, αλλά από το ίδιο το Κράτος.
Σε όλα τα άτομα, που δεν συμπληρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης χορηγείται μία γενική σύνταξη, το ύψος της οποία ανέρχεται στο ποσό των 500€ το μήνα, ποσό που αποτελεί και το δείκτη ασφαλείας. Κάθε ταμείο χορηγεί ως σύνταξη μια ελάχιστη παροχή π.χ. το ταμείο μισθωτών του ιδιωτικού τομέα χορηγεί ως σύνταξη το μισό του ελαχίστου μισθού ενός ενεργού μισθωτού.
Στο 60ο έτος της ηλικίας ο ασφαλισμένος που έχει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης παίρνει ως σύνταξη το 50% του μέσου ετήσιου μισθού. Από ηλικία 60 – 65 ετών, εφόσον δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ως σύνταξη παίρνει από 50% - 25% του μέσου ετήσιου μισθού του.
Ανώτατο ποσό σύνταξης αναπηρίας είναι το 30% του μέσου συντάξιμου μισθού.
Το σύστημα συνταξιοδότησης είναι αναλογικό του μισθού βάσει του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και της διάρκειας της μισθωτής υπηρεσίας. Λαμβάνονται δε υπόψη τα 25 καλύτερα χρόνια της εργασίας του μισθωτού.
Σημειώνεται ότι οι δημόσιοι Υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται ανεξάρτητα από όριο ηλικίας με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και με ανώτατο όριο ασφάλισης τα 37,5 χρόνια, τα οποία θα αυξηθούν μέχρι να γίνουν 40 χρόνια. Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται ο μέσος όρος του μισθού του τελευταίου εξαμήνου.


ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ


Η επικουρική ασφάλιση στη Γαλλία είναι υποχρεωτική και καλύπτει όλους τους εργαζομένους.
Υπάρχουν πολλοί φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι οποίοι οργανώνονται αφενός σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για την ασφάλιση των στελεχών και αφετέρου με το καθεστώς ασφάλισης που ισχύει για τους εργάτες.
Τα Επικουρικά Ταμεία χορηγούν σύνταξη, η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου, τις καταβληθείσες εισφορές και το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων που είναι το 60ο έτος.
Ειδικότερα οι ετήσιες εισφορές μετατρέπονται σε μονάδες και η σύνταξη υπολογίζεται από τον αριθμό των μονάδων αυτών χ την αξία τους τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Η διαχείριση των φορέων αυτών γίνεται από τους Κοινωνικούς εταίρους.
Εκτός από την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση υπάρχει και καθεστώς ασφάλισης σε προαιρετική βάση η υπερσυμπληρωματική, σε επίπεδο επιχείρησης ή ομάδας εργαζομένων, του οποίου η διαχείριση είτε είναι αυτόνομη, είτε έχει ανατεθεί σε ασφαλιστικές εταιρίες.
Η ασφάλιση αυτή αφορά κυρίως μικρό αριθμό εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και τόσο οι εισφορές όσο και οι παρεχόμενες συντάξεις και τα επιδόματα είναι σε χαμηλότερη βάση σε σχέση με την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση.


ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ


Οι χρόνιες παθήσεις και τα βαριά περιστατικά ασθένειας καλύπτονται από τους φορείς στο 100%. Οι μεσαίας κατηγορίας τέτοια περιστατικά καλύπτονται στο 62 – 65% και για ελαφρές περιπτώσεις ο ασθενής πληρώνει μόνο 10% συμμετοχή στις δαπάνες ασθένειας.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ


Υπάρχει πλαφόν εισοδήματος για τα επιδόματα ασθενείας. Από 2.000 – 2.400€ ο ασθενής παίρνει το 50% για επίδομα ασθένειας.


ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ


Όπως μας ενημέρωσαν σήμερα στο Γαλλικό Σύστημα έχει καταγραφεί εισφοροδιαφυγή της τάξεως του 0,1 – 0,2%. Λειτουργεί δρακόντειο σύστημα αποφυγής της εισφοροδιαφυγής που αποτελείται από τους εξής παράγοντες:
α) Οι επιθεωρητές Εργασίας με τους τακτικούς και συνεχείς ελέγχους στις επιχειρίσεις.
β) Οι καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων όταν ο εργοδότης τους δεν τους ασφαλίζει και
γ) Τα κίνητρα για τον εργοδότη να ασφαλίζει τους εργαζόμενους γιατί η δαπάνη για τις εισφορές εκπίπτεται από την εφορία.
Τέλος μέσω του Οργανισμού διαχείρισης των Οικονομικών και των Αποθεματικών του όλου συστήματος και με την βοήθεια συστήματος πληροφορικής το Κράτος πετυχαίνει τον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής και την καθιέρωση ασφαλιστικής συνείδησης από πλευράς εργοδοτών και εργαζομένων.


ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


Στο Υπουργείο Κοιν. Υποθέσεων και Αλληλεγγύης λειτουργούν τρία επίπεδα ελέγχου του συστήματος.
α) Το κράτος παρακολουθεί τους Οργανισμούς μέσω των διοικήσεων αυτών τις οποίες και διορίζει.
β) Λειτουργεί σώμα Επιθεωρητών μικτό του Υπουργείου Κοιν. Υποθέσεων και του Υπουργείου Οικονομικών που πραγματοποιεί τις απαραίτητες Επιθεωρήσεις της δραστηριότητας όλων των Οργανισμών του συστήματος.
γ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο μοιάζει και με το δικό μας και το οποίο ελέγχει τα οικονομικά του Κράτους και τα οικονομικά των Οργανισμών του συστήματος της Κοιν. Ασφάλισης.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ


Το Γαλλικό Κράτος διορίζει τις διοικήσεις των Οργανισμών του συστήματος.
Πρόεδροι: προέρχονται από τα Συνδικάτα
Μέλη: Οι κοινωνικοί Εταίροι
Κρατικός Εκπρόσωπος: Προέρχεται από το αρμόδιο Υπουργείο βάση του κλάδου.
Οι διοικήσεις έχουν αρμοδιότητα μόνο για τα λειτουργικά έξοδα των Οργανισμών. Η Οικονομική πολιτική και λειτουργία καθορίζεται από την Κυβέρνηση και ασκείται από τα Δ.Σ. των Οργανισμών αυτών. Το Κράτος κάθε χρόνο μέσω της Επιτροπής Commition De Conte, παρακολουθεί και καταγράφει τα Οικονομικά του συστήματος και δίνει την εικόνα των οικονομικών του όλου συστήματος γενικά, για περαιτέρω αξιολόγηση και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την λειτουργία του.
Το έτος 1997 καταγράφηκε αξιόλογο έλλειμμα στο σύστημα Κοιν. Ασφάλισης στην Γαλλία και τότε το Κράτος δημιούργησε ένα χρηματοδοτικό Οργανισμό ο οποίος εξαγόρασε το έλλειμμα, διαχειρίστηκε το σύστημα επενδύοντας χρήματα και κατέληξε να αποδώσει κέρδη στους Οργανισμούς Κοιν. Ασφάλισης.ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ


Τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο αναλογιστική εποπτεία των Ταμείων και για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Προσανατολισμού για τις συντάξεις. Τα προηγούμενα χρόνια η αναλογιστική εποπτεία των Ταμείων γινόταν από διευθύνσεις των αρμόδιων υπουργείων για κάθε ταμείο.

Σκοπός του Εθνικού Συμβουλίου Προσανατολισμού είναι να λάβει υπόψη του όλες εκείνες τις παραμέτρους και μεθόδους για ένα καθαρά διανεμητικό σύστημα.

Τα Ταμεία σήμερα δεν παρουσιάζουν έλλειμμα για τις συντάξεις. Επίσης τα Ταμεία δεν έχουν αποθεματικά. Οι αναλογιστικές μελέτες γίνονται αφενός μεν με σκοπό να προβλέψουν την μελλοντική οικονομική κατάσταση των ταμείων αφετέρου δε για να οριστούν οι προϋποθέσεις εκείνες για την ίδρυση ενός Αποθεματικού Ταμείου για όλα τα Ταμεία έως το 2020.

Δεν υπάρχει νομοθεσία και δεν προβλέπεται διαδικασία κατά την οποία οι Αναλογιστικές Μελέτες να γίνονται για τα Ταμεία κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μελέτες γίνονται μόνο με πρωτοβουλία του κράτους το οποίο απευθύνεται στο Συμβούλιο Προσανατολισμού για να τις συντάξει.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 1. Η σύνταξη για τους μισθωτούς με μέτρια εισοδήματα και ασφάλιση στον κατώτατο μισθό θα είναι το 85% του κατώτατου το έτος 2008
 2. Το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης θα επεκταθεί και στους μισθωτούς του Γενικού συστήματος και στους μη μισθωτούς των συναφών συστημάτων οι οποίοι άρχισαν να εργάζονται στην ηλικία των 16 ετών και δεν θα ισχύει μόνο για όσους ξεκίνησαν την εργασία τους στα 14 και 15 έτη.
 3. Οι οικονομικές συνέπειες της πρόωρης συνταξιοδότησης θα αντισταθμισθούν από το 2006 με μία αύξηση των εισφορών γήρατος κατά 0,1 μονάδα.
 4. Εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται μέσα σε τρία χρόνια να συμφωνήσουν στον χαρακτηρισμό των επαγγελμάτων σε βαρέα.
 5. Μείωση της σύνταξης λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης σταδιακά κατά 5% το 2013 με αρχή από το 2004.
 6. Επιπρόσθετη καταβολή εισφορών για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση στο Δημόσιο.
 7. Συμπληρωματική σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τα πριμ υπό τον περιορισμό του 20% του συντάξιμου μισθού. Θα είναι υποχρεωτική εισφορά 5% για τους εργοδότες και 5% για τους δημόσιους υπαλλήλους.
 8. Ο υπολογισμός των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνεται με αναφορά στα τρία τελευταία έτη προοδευτικά ως το 2008.
 9. Τα πριμ των νοσοκομειακών δημ. Υπαλλήλων θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης σε ένα ποσοστό 10% του συντάξιμου μισθού.
Στο προτεινόμενο σχέδιο γίνεται αναφορά ότι οι τροποποιήσεις θα ληφθούν υπόψη μόνο αν συμφωνήσει ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο επαγγελματικών οργανώσεων.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων...

7,5 μονάδες μπροστά το ΠΑΣΟΚ...