Οιδίπους Ρεξ

"Ταύτα δια την αποκατάστασην της αληθείας. Διότι, μέχρι τούδε, εις το σημείον αυτό, τουτέστιν εις ό,τι έχει σχέσιν με τας τελευταίας στιγμάς του βασιλέως Οιδίπου οι ιστορικοί και οι ποιηταί είτε εκ λάθους είτε κακοποιώντας, άλλα αντ' άλλων λέγουν"

Σχόλια